Prof. Dr. Muhammadiyah Amin, M.Ag

Dr. Sohrah, M.Ag

Dr. M. Thahir Maloko,M.HI

Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag

Andi Intan Cahyani,S.Ag.,M.Ag.

Dr. Nur Taufiq Sanusi,M.Ag

Ashar Sinilele, S.H.,M.M.,M.H.

Muhammad Anis, S.Ag.,M.H.

Muh. Taufiq Amin, S.H.,M.H.

Suriyadi, S.H.,M.H.

Basyirah Mustarin,S.H.,M.H.

Mahmudah Mulia Muhammad,S.E.,M.M.

Muhammad Yaasiin Raya, S.H.,M.H.